Płock

PRIVACY POLICY

Polityka Prywatności

Sporządzona na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 2016 Nr 119, s. 1)(zwanego dalej „: RODO„).

Polityka Prywatności zawiera informacje dotyczące:

 1. Administratora danych osobowych;
 2. Celów, podstaw prawnych oraz czasu przetwarzania danych osobowych:
 3. dotyczących użytkowników strony internetowej Centrum Handlowego Auchan Płock pod adresem https://auchanplock.pl należącej do Administratora (zwanej dalej „Stroną”),
 4. użytkowników portalu Facebook lub Instagram na fanpage’ach Administratora pod adresem: https://www.facebook.com/CentrumHandloweAuchanPlock/ oraz https://www.instagram.com/oshoppingblog/  (zwanych dalej „Fanpage”),
 5. użytkowników serwisu YouTube na kanale Administratora pod adresem: https://www.youtube.com/c/OshoppingBlog (zwanym dalej „Kanałem YT”),
 6. subskrybentów newslettera;
 7. Stosowania plików cookies lub innych podobnych technologii;
 8. Odbiorców danych osobowych;
 9. Przesyłania danych osobowych do państw trzecich;
 10. Praw podmiotów danych;
 11. Organu nadzoru;
 12. Zmian polityki prywatności.

Administrator danych osobowych:

Administratorem danych osobowych jest spółka pod firmą Ceetrus Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Polna 11, 00-633 Warszawa), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000171668, NIP: 1230936438, REGON: 017174600 (zwanym dalej „Administratorem”).

Z Administratorem można kontaktować się korespondencyjnie na adres: ul. Polna 11, 00-633 Warszawa lub pod adresem poczty elektronicznej: rodo@ceetrus.com

Cele, podstawy prawne oraz czas przetwarzania danych:

Strona

W związku z korzystaniem przez użytkownika ze strony Administrator zbiera dane w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych oferowanych usług, a także informacje o aktywności użytkownika na Stronie. Poniżej zostały opisane szczegółowe zasady oraz cele przetwarzania Danych osobowych gromadzonych podczas korzystania ze Strony przez użytkownika.

W celu realizacji usługi w postaci udostępnienia użytkownikowi dostępu do Strony Administrator przetwarza informacje dotyczące urządzenia użytkownika w celu zapewnienia poprawności działania usług: adres IP komputera, informacje zawarte w plikach cookies lub innych podobnych technologiach, dane dotyczące sesji, dane przeglądarki internetowej, dane dotyczące urządzenia, dane dotyczące aktywności na Stronie, w tym na poszczególnych podstronach.

Informacje te nie zawierają danych dotyczących tożsamości użytkowników, lecz w połączeniu z innymi informacjami mogą stanowić dane osobowe i w związku z tym Administrator obejmuje je pełną ochroną przysługującą na gruncie RODO.

Dane te są przetwarzane, w celu realizacji usługi w postaci udzielenia dostępu do Strony (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz w związku z wyrażeniem zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) na stosowanie określonych plików cookies lub innych podobnych technologii, wyrażonych przez odpowiednie ustawienia przeglądarki internetowej oraz platformy zarządzania zgodą. 

Dane są przetwarzane do czasu zakończenia korzystania przez użytkownika ze Strony, a w zakresie obsługi zgód, do czasu wygaśnięcia okresu przedawnienia roszczeń.

W celu rozpatrywania reklamacji Administrator przetwarza dane osobowe użytkowników składających reklamację, w szczególności adres e-mail, imię, treść reklamacji, okoliczności zdarzenia będącego przyczyną reklamacji, informacje pozyskane w toku rozpatrywania reklamacji, w tym wyjaśnienia zdarzenia będącego jej przyczyną. W toku rozpatrywania reklamacji Administrator może przetwarzać szereg innych informacji, w tym imię i nazwisko użytkownika, informacje o korzystaniu przez użytkownika z usług, pliki cookies lub inne podobne technologie, informacje o urządzeniach.

Dane te są przetwarzane w celu realizacji usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) i są przetwarzane przez czas niezbędny do rozpatrzenia reklamacji oraz nie dłużej niż przez 3 miesiące po zakończeniu postępowania reklamacyjnego w celach archiwizacyjnych w razie konieczności obrony przed ewentualnymi roszczeniami wobec Administratora zgodnie z informacją zawartą poniżej.

W celu dochodzenia roszczeń przez Administratora lub przez innych użytkowników lub podmiotów, albo obrony przed roszczeniami użytkowników lub innych podmiotów, Administrator może przetwarzać dane osobowe określonych użytkowników do czasu zakończenia toczącego się postępowania oraz do upływu terminu przedawnienia roszczeń Administratora względem użytkownika, który co do zasady wynosi 3 lata zgodnie z kodeksem cywilnym, w szczególnych przypadkach przewidzianych prawem może być dłuższy.

Jeżeli dane osobowe będą przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń innych użytkowników, dane te mogą zostać udostępnione w tym celu uprawnionemu na mocy przepisów prawa organowi publicznemu, np. sądom, policji, prokuraturze, komornikom.

Dane te będą wówczas przetwarzane, w tym udostępniane w celu realizacji obowiązku wynikającego z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), tj. dotyczących obowiązku rozpatrywania reklamacji, zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub w prawnie uzasadnionym interesie Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegającym na dochodzeniu swoich roszczeń względem użytkownika. Prawnie uzasadniony interes Administratora będzie wówczas celem nadrzędnym wobec praw i wolności użytkownika.

W celu poprawy jakości swoich usług Administrator przetwarza informacje statystyczne dotyczące korzystania ze Strony, w tym informacje o sesji, numerze IP, ilości spędzanego czasu na poszczególnych stronach i podstronach, korzystania z poszczególnych funkcjonalności usług, informacji o urządzeniu i przeglądarce internetowej. Administrator korzysta z plików cookies lub innych podobnych technologii.

Dane te są przetwarzane w prawnie uzasadnionym interesie Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegającym na ułatwieniu korzystania ze Strony, poprawy jakości oraz funkcjonalności świadczonych usług, a przetwarzanie tych danych nie narusza praw i wolności użytkowników. Informacje o użytkownikach nie są bowiem wykorzystywane w żadnych dodatkowych celach, a ze względu na specyfikę usługi strony internetowej dostosowywanie sposobu wyświetlania zawartości strony, ułatwiania korzystania ze strony oraz poprawa jakości świadczenia usług na stronie internetowej jest nie tylko standardem rynkowym, lecz także oczekiwaniem użytkowników wobec dostawców stron internetowych.

Ponadto użytkownik w każdej chwili może cofnąć wyrażoną zgodę poprzez zmianę ustawień przeglądarki internetowej w zakresie dopuszczalności stosowania plików cookies lub innych podobnych technologii.

Dane te są przetwarzane w ramach bieżących działań Administratora, lecz nie dłużej niż przez 60 dni od otrzymania informacji. Po tym czasie Administrator może dalej przetwarzać ogólne dane statystyczne, które będą pozbawione jakichkolwiek informacji dotyczących poszczególnych użytkowników.

Na Stronie Administrator może zamieszczać informacje marketingowe o swoich produktach lub usługach. Wyświetlanie tych treści jest dokonywane przez Administratora zgodnie z prawnie uzasadnionym interesem Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegającym na publikacji treści związanych ze świadczonymi usługami oraz treści promocyjnych akcji, w które Administrator jest zaangażowany. 

Fanpage

Administrator przetwarza dane osobowe użytkowników w celu umożliwienia im korzystania z Fanpage’a. Administrator posiada informacje o:

 1. polubieniu Fanpage’a,
 2. aktywności na Fanpage’u,
 3. treści komentarzy i postów zamieszczanych przez użytkowników.

Dane te są przetwarzane w celu realizacji usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

W celu dochodzenia roszczeń przez Administratora lub przez innych użytkowników lub podmiotów, albo obrony przed roszczeniami użytkowników lub innych podmiotów, Administrator może przetwarzać dane osobowe określonych użytkowników do czasu zakończenia toczącego się postępowania wyjaśniającego oraz do upływu terminu przedawnienia roszczeń Administratora względem użytkownika, który co do zasady wynosi 3 lata zgodnie z kodeksem cywilnym, w szczególnych przypadkach przewidzianych prawem może być dłuższy.

Jeżeli dane osobowe będą przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń innych użytkowników, dane te mogą zostać udostępnione w tym uprawnionemu na mocy przepisów prawa organowi publicznemu, np. sądom, policji, prokuraturze, komornikom.

Dane te będą wówczas przetwarzane, w tym udostępniane w celu realizacji obowiązku wynikającego z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), tj. dotyczących obowiązku rozpatrywania reklamacji, zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub w prawnie uzasadnionym interesie Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegającym na dochodzeniu swoich roszczeń względem użytkownika. Prawnie uzasadniony interes Administratora będzie wówczas celem nadrzędnym wobec praw i wolności użytkownika.

W celu poprawy jakości swoich usług Administrator przetwarza informacje statystyczne dotyczące korzystania z Fanpage’a i w tym celu korzysta z narzędzi statystycznych dostarczanych przez Facebook.

Dane te są przetwarzane w prawnie uzasadnionym interesie Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegającym na ułatwieniu korzystania z usług, poprawy jakości oraz funkcjonalności świadczonych usług, a przetwarzanie tych danych nie narusza praw i wolności użytkowników, ponieważ ze względu na charakter działalności portalu Facebook użytkownicy mają świadomość prowadzenia działań statystycznych i udostępniania ich wyników użytkownikom profesjonalnym, a nawet spodziewają się tego, że świadczone usługi będą ulepszane i rozwijane zgodnie z ich potrzebami.

Dane te są przetwarzane w ramach bieżących działań Administratora, lecz nie dłużej niż przez 60 dni od otrzymania informacji. Po tym czasie Administrator może dalej przetwarzać ogólne dane statystyczne, które będą pozbawione jakichkolwiek informacji dotyczących poszczególnych użytkowników.

Okres dostępności danych statystycznych w narzędziach Facebook może być jednak dłuższy niż 60 dni, co oznacza, że Administrator ma możliwość dostępu do tych danych, lecz pozostaje to poza jego zakresem decyzyjnym. Niezależnie od tego Administrator nie będzie dłużej korzystał z ww. danych.

Na Fanpage’u Administrator może zamieszczać informacje marketingowe o swoich produktach, usługach lub eventach, które organizuje lub w których bierze udział.

Wyświetlanie tych treści jest dokonywane przez Administratora zgodnie z prawnie uzasadnionym interesem Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegającym na własnych działaniach marketingowych.

Kanał YT

Administrator przetwarza dane osobowe użytkowników w celu umożliwienia im korzystania z treści zamieszczonych na Kanale YT bezpośrednio ze Strony. Administrator posiada informacje o:

 1. polubieniu filmów na Kanale YT,
 2. aktywności na Kanale YT,
 3. treści komentarzy i postów zamieszczanych przez użytkowników.

Dane te są przetwarzane w celu realizacji usług (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

W celu dochodzenia roszczeń przez Administratora lub przez innych użytkowników lub podmiotów, albo obrony przed roszczeniami użytkowników lub innych podmiotów, Administrator może przetwarzać dane osobowe określonych użytkowników do czasu zakończenia toczącego się postępowania wyjaśniającego oraz do upływu terminu przedawnienia roszczeń Administratora względem użytkownika, który co do zasady wynosi 3 lata zgodnie z kodeksem cywilnym, w szczególnych przypadkach przewidzianych prawem może być dłuższy.

Jeżeli dane osobowe będą przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń innych użytkowników, dane te mogą zostać udostępnione w tym uprawnionemu na mocy przepisów prawa organowi publicznemu, np. sądom, policji, prokuraturze, komornikom.

Dane te będą wówczas przetwarzane, w tym udostępniane w celu realizacji obowiązku wynikającego z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), tj. dotyczących obowiązku rozpatrywania reklamacji, zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną lub w prawnie uzasadnionym interesie Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegającym na dochodzeniu swoich roszczeń względem użytkownika. Prawnie uzasadniony interes Administratora będzie wówczas celem nadrzędnym wobec praw i wolności użytkownika.

Na Kanale YT Administrator może zamieszczać informacje marketingowe o swoich produktach, usługach lub eventach, które organizuje lub w których bierze udział.

Wyświetlanie tych treści jest dokonywane przez Administratora zgodnie z prawnie uzasadnionym interesem Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegającym na własnych działaniach marketingowych. 

Newsletter

Administrator może również przetwarzać adresy e-mail subskrybentów newslettera w celu realizacji zamówionej usługi w postaci udostępniania newslettera, świadczonej drogą elektroniczną. Administrator przetwarza dane: podany adres e-mail, imię, datę przystąpienia do subskrypcji, informacje o wysyłce newsletterów.

Ponadto Administrator przetwarza adresy e-mail podane do świadczenia usługi w postaci udostępniania newslettera również do realizacji usługi zgodnie z niniejszą polityką prywatności, w tym do informowania o zmianach w wyżej wymienionych dokumentach.

Dane są przetwarzane zgodnie z prawnie uzasadnionym interesem Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w celu realizacji usługi w postaci udostępniania newslettera. Natomiast zgoda na otrzymywanie wiadomości w celu realizacji usługi w postaci udostępniania newslettera oraz na informowanie o promocjach i ofertach, jest wyrażana na podstawie art. 10 ust. 2 w zw. z ust. 1 ustawy z 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz art. 172 ust. 1 ustawy z 16 lipca 2004 prawo telekomunikacyjne.

W celu rozpatrywania reklamacji Administrator przetwarza dane osobowe subskrybentów składających reklamacje, w szczególności: adres e-mail, imię, treść reklamacji, okoliczności zdarzenia będącego przyczyną reklamacji, informacje pozyskane w toku rozpatrywania reklamacji, w tym wyjaśnienia zdarzenia będącego jej przyczyną. W toku rozpatrywania reklamacji Administrator może przetwarzać szereg innych informacji, w tym imię i nazwisko użytkownika, informacje o korzystaniu przez subskrybentów z usługi newsletter, pliki cookies lub inne podobne technologie, informacje o urządzeniach.

Dane są przetwarzane w celu realizacji usługi newslettera (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) i są przetwarzane przez czas niezbędny do rozpatrzenia reklamacji oraz nie dłużej niż przez rok po zakończeniu postępowania reklamacyjnego w celach archiwizacyjnych zgodnie z ustawą o rachunkowości w razie konieczności obrony przed ewentualnymi roszczeniami wobec Administratora zgodnie z informacją zawartą poniżej.

W celu dochodzenia roszczeń przez Administratora lub przez innych użytkowników lub podmiotów, albo obrony przed roszczeniami użytkowników lub innych podmiotów, Administrator może przetwarzać dane osobowe określonych subskrybentów do czasu zakończenia toczącego się postępowania wyjaśniającego oraz do upływu terminu przedawnienia roszczeń Administratora względem subskrybenta, który co do zasady wynosi 3 lata, ale w szczególnych przypadkach przewidzianych prawem może być dłuższy.

Dane te będą wówczas przetwarzane, w tym udostępniane w prawnie uzasadnionym interesie Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegającym na dochodzeniu swoich roszczeń względem użytkownika. Prawnie uzasadniony interes Administratora będzie wówczas celem nadrzędnym wobec praw i wolności subskrybenta.

Pliki cookies

Administrator wykorzystuje pliki cookies głównie w celu dostarczania użytkownikowi usług świadczonych drogą elektroniczną oraz poprawy jakości tych usług. W związku z tym Administrator oraz inne podmioty świadczące na jego rzecz usługi analityczne oraz statystyczne korzystają z plików cookies, przechowując informacje lub uzyskując dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika (komputer, telefon, tablet, itp.). Korzystanie z plików cookies w ramach Strony nie ma na celu identyfikacji Użytkowników. Niniejsza Polityka reguluje przetwarzanie danych związane z korzystaniem z własnych plików cookies.

Niezbędne pliki cookies

Administrator wykorzystuje niezbędne pliki cookies przede wszystkim w celu dostarczania Użytkownikom usług oraz funkcjonalności Strony, z których Użytkownik chce skorzystać.

Niezbędne pliki cookies mogą być instalowane wyłącznie przez Administratora za pośrednictwem Strony.

Podstawą prawną przetwarzania danych w związku ze stosowaniem niezbędnych plików cookies jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).

Funkcjonalne i analityczne pliki cookies

Funkcjonalne pliki cookies są stosowane w celu zapamiętania i dostosowania Strony do wyborów Użytkownika m.in. w zakresie preferencji językowych. Funkcjonalne pliki cookies mogą być instalowane przez Administratora i jego partnerów za pośrednictwem Strony.

Analityczne pliki cookies umożliwiają pozyskanie informacji takich jak liczba wizyt i źródeł ruchu na Stronie. Są one stosowane w celu ustalenia, które strony są bardziej, a które mniej popularne, i zrozumieć, jak Użytkownicy poruszają się po stronie poprzez prowadzenie statystyk dotyczących ruchu na Stronie. Przetwarzanie danych odbywa się w celu poprawy wydajności Strony. Informacje zbierane przez te pliki cookie są agregowane, nie mają więc na celu ustalenia Twojej tożsamości. Funkcjonalne pliki cookies mogą być instalowane przez Administratora i jego partnerów za pośrednictwem Strony.

Podstawą prawną przetwarzania Danych osobowych w związku ze stosowaniem niezbędnych i analitycznych plików cookies przez Administratora, w tym celu jest jego uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na zapewnieniu najwyższej jakości usług świadczonych za pośrednictwem Strony.

Przetwarzanie Danych osobowych w związku z wykorzystaniem funkcjonalnych i analitycznych plików cookies jest uzależnione od uzyskania zgody Użytkownika na wykorzystanie (osobno) funkcjonalnych i analitycznych plików cookies za pośrednictwem platformy zarządzania zgodą cookies. Zgoda ta może być w każdym momencie wycofana za pośrednictwem tej platformy.

Reklamowe pliki cookies

Reklamowe pliki cookies pozwalają na dopasowanie wyświetlanych treści reklamowych do zainteresowań Użytkowników w ramach Strony oraz poza Stroną. Na podstawie informacji z tych plików cookies i aktywności Użytkownika w innych serwisach jest budowany profil zainteresowań Użytkownika. Reklamowe pliki cookies mogą być instalowane przez Administratora i jego partnerów za pośrednictwem naszej strony internetowej.

Podstawą prawną przetwarzania Danych osobowych w związku ze stosowaniem reklamowych plików cookies przez Administratora, w tym celu jest jego uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), polegający na zapewnieniu najwyższej jakości usług świadczonych za pośrednictwem Strony.

Przetwarzanie Danych osobowych w związku z wykorzystaniem reklamowych plików cookies jest możliwe po uzyskaniu zgody Użytkownika na wykorzystanie zgody za pośrednictwem platformy zarządzania zgodą. Zgoda ta może być w każdym momencie wycofana za pośrednictwem tej platformy.

Partnerzy Administratora

Na Stronie zainstalowane są również pliki cookies partnerów Administratora, za pośrednictwem których zbierają oni dane użytkowników jako niezależni administratorzy. Użytkownik powinien zapoznać się z polityką prywatności oraz regulaminem plików cookies danego partnera.

Lista partnerów Administratora i używanych przez nich plików cookies znajduje się poniżej:

[…]

Zmiana ustawień przeglądarki

Przeglądarka internetowa powinna zapewnić użytkownikowi możliwość zmiany ustawień tak, aby odrzucić, usunąć lub zablokować cookies. Pod tymi linkami użytkownik znajdzie odpowiednie informacje dla najbardziej popularnych przeglądarek: Google Chrome : https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl-GB, Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/usuwanie-ciasteczek-i-danych-stron-firefox, Microsoft Edge: https://support.microsoft.com/pl-pl/microsoft-edge/usuwanie-plik%C3%B3w-cookie-w-przegl%C4%85darce-microsoft-edge-63947406-40ac-c3b8-57b9-2a946a29ae09, Opera: https://help.opera.com/pl/latest/security-and-privacy/#Czyszczenie-danych-przeglądania, Safari: https://support.apple.com/pl-pl/HT201265 .

Ponieważ niektóre pliki cookie są niezbędne do funkcjonowania Strony, zmiana ustawień przeglądarki może sprawić, że niektóre usługi nie będą działać prawidłowo, a nawet uniemożliwić użytkownikowi korzystanie ze Strony.

Platforma zarządzania zgodą (ConsentManager)

Administrator używa platformy zarządzania zgodą, aby ułatwić Ci realizację praw wynikających z RODO.

Możesz przeglądać platformę zarządzania zgodą i ustalać za jej pomocą swoje ustawienia dotyczące plików cookie. Platforma zarządzania zgodą pozwala Ci:

 1. pozyskać szczegółowe informacje na temat plików cookie, które Administrator wykorzystuje na Stronie, i na temat partnerów Administratora;
 2. wyrazić i wycofać zgodę na wykorzystanie przez Administratora i partnerów Administratora opcjonalnych plików cookie;
 3. wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania przez partnerów Administratora opcjonalnych plików cookie na podstawie ich prawnie uzasadnionego interesu.

Platforma zarządzania zgodą pojawi się w formie bannera cookies podczas pierwszej wizyty użytkownika na Stronie. Podczas kolejnych wizyt użytkownik może zmienić wybrane ustawienia.

Platforma zarządzania zgodą zapamięta wyrażone przez użytkownika zgody lub sprzeciwy. Zgodnie z nimi Administrator udostępni użytkownikowi Stronę do korzystania. W każdej chwili użytkownik może zapoznać się ze swoimi ustawieniami oraz wprowadzić zmiany.

Odbiorcy danych użytkowników:

Administrator ujawnia dane osobowe użytkowników wyłącznie podmiotom przetwarzającym na mocy zawartych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych w celu realizacji usług na rzecz Administratora, np. hostingu i obsługi stron, usług IT, obsługi poczty elektronicznej, obsługi marketingowej i PR, usług doradczych i prawnych.

W zakresie Fanpage’a oraz Kanału YT, w związku ze specyfiką portalu Facebook albo Instagram oraz serwisu YouTube, informacje o osobach obserwujących Fanpage lub subskrybujących Kanał YT, o polubieniach, a także treści komentarzy, posty i inne informacje dostarczane przez użytkowników są jawne. Natomiast pozostałych informacji Administrator nie ujawnia innym podmiotom.

Bezpieczeństwo danych osobowych

Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny – zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator dba o to, by wszystkie operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników.

Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora

Przesyłanie danych osobowych do państw poza EOG

Poziom ochrony danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) różni się od tego zapewnianego przez prawo europejskie. Z tego powodu Administrator przekazuje Dane osobowe poza EOG tylko wtedy, gdy jest to konieczne, i z zapewnieniem odpowiedniego stopnia ochrony, przede wszystkim poprzez:

 1. współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej dotycząca stwierdzenia zapewnienia odpowiedniego stopnia ochrony danych osobowych;
 2. stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję Europejską;
 3. stosowanie wiążących reguł korporacyjnych, zatwierdzonych przez właściwy organ nadzorczy.

Administrator zawsze informuje o zamiarze przekazania danych osobowych poza EOG na etapie ich zbierania.

Prawa osób, których dane osobowe dotyczą

Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo:

 1. do informacji o przetwarzaniu danych – Administrator przekazuje osobie zgłaszającej żądanie informację o przetwarzaniu danych osobowych, w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych osobowych, podmiotach, którym są ujawniane i planowanym terminie usunięcia danych osobowych (po zakończeniu okresu przechowywania);
 2. prawo do uzyskania kopii danych – Administrator przekazuje osobie zgłaszającej żądanie kopię danych osobowych, które jej dotyczą;
 3. prawo do sprostowania danych – Administrator usuwa na żądanie osoby zgłaszającej żądanie ewentualne niezgodności lub błędy przetwarzanych danych osobowych oraz uzupełnia je, jeśli są niekompletne;
 4. prawo do usunięcia danych – Administrator na żądanie osoby zgłaszającej żądanie usuwa albo trwale anonimizuje dane osobowe, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane;
 5. prawo do ograniczenia przetwarzania danych – Administrator na żądanie osoby zgłaszającej żądanie zaprzestaje wykonywania operacji na danych osobowych – z wyjątkiem operacji, na które osoba, której dane są przetwarzane wyraziła zgodę –oraz ich przechowywania, zgodnie z przyjętym okresem przechowywania danych osobowych lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 6. prawo do przenoszenia danych – w zakresie, w jakim dane osobowe są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, Administrator na żądanie wydaje dane osobowe dostarczone przez osobę, której dotyczą, w formacie pozwalającym na odczyt danych osobowych za pośrednictwem komputera;
 7. prawo sprzeciwu (w tym w celach marketingowych) – osoba, której dane osobowe są przetwarzane może w każdym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych, które odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora;
 8. prawo wycofania zgody – w każdym momencie i bez podawania przyczyny, lecz przetwarzanie danych osobowych dokonane przed cofnięciem zgody nadal pozostanie zgodne z prawem. Cofnięcie zgody spowoduje zaprzestanie przetwarzania przez Administratora danych osobowych w celu, w którym zgoda ta została wyrażona.

Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą, powinna skontaktować się, wykorzystując podane dane kontaktowe z Administratorem i poinformować go, z którego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać.

Skarga do Organu nadzoru

W związku z przetwarzaniem danych osobowych na Stronie każdy użytkownik ma prawo wnieść skargę do organu nadzoru, którym w Rzeczypospolitej Polskiej jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, z którym można kontaktować się w następujący sposób:

 1. listownie: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa,
 2. przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie: https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt;
 3. telefonicznie: (22) 531 03 00.

Zmiana polityki prywatności:

Polityka prywatności może być uzupełniona lub uaktualniana zgodnie z bieżącymi potrzebami Administratora w celu zapewnienia aktualnej i rzetelnej informacji użytkownikom dotyczącej ich danych osobowych i informacji o nich. O wszelkich zmianach polityki prywatności użytkownicy zostaną poinformowani na Stronie.

Niniejsza polityka prywatności obowiązuje od dnia jej zamieszczenia na stronie internetowej.

Data publikacji zaktualizowanej Polityki prywatności 27 listopada 2023